video

𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍: 𝐑𝐔̉ 𝐁𝐀̣𝐍 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̛𝐈 - 𝐑𝐈𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐘́

15-01-2023

𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍: 𝐑𝐔̉ 𝐁𝐀̣𝐍 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̛𝐈 - 𝐑𝐈𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐘́
Sự kiện mới hót hít không thể bỏ lỡ nè ace uii
𝟏.𝐑𝐮̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̛𝐢:
-Thời gian từ: 14-1 đến 14-2
-Điều kiện tham gia:
+ Người mời: Tất cả tài khoản au mobile
+ Người được mời: Tất cả các tài khoản au mobile khởi tạo từ ngày 14-01-2023
-Nội dung sự kiện: Bằng cách mời người chơi mới tạo tài khoản và chơi game Au Mobile từ ngày 14-01, cả người chơi được mời và người mời được nhận phần thưởng, khi đạt yêu cầu điều kiện:
- 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐟𝐛 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧
- Người chơi mới đạt level 12 : Người mời và người được mời nhận set trang phục 30 ngày + thẻ quay x3
- Người chơi mới đạt level 25: Người mời và người được mời nhận: set trang phục 90 ngày, 1 cánh Dreamer 90 ngày + thẻ quay x5
- Người chơi mới đạt level 50:
+ Người được mời và người mời nhận : full set trang phục vĩnh viễn + 1 Cánh Dreamer + 1 trượng Cyber Nhím 1 năm + mặt Khả Ái 1 năm + Thẻ quay x5
𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗯𝗮́𝗼 𝗱𝗮𝗻𝗵: https://forms.gle/3ZzSm79uUrAk7V2s9
𝟐.𝐁𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐨̣̂
-Thời gian từ: 14-1 đến 5-2
- Điều kiện tham gia:
+ Bạn cũ: Các tài khoản au mobile không còn đăng nhập vào game trước ngày 17-11-2022
+ Người mời : Tất cả tài khoản chơi game Au mobile
Phần thưởng:
- 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐟𝐛 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧
- Khi bạn cũ đăng nhập lại game cả 2 sẽ nhận phần thưởng : CODE 500 Vàng ( hộp báu, vé ...)
-Điều kiện nhận quà: Bạn cũ cần đăng nhập vào game tối thiểu 5/23 trên tổng số ngày sự kiện diễn ra.
𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗯𝗮́𝗼 𝗱𝗮𝗻𝗵: https://forms.gle/FGCMBFn5gegmG1eK8
𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́:
-𝐂𝐚̉ 𝟐 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚́𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧
-𝗩𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝗱𝗮𝗻𝗵 đ𝘂́𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝗻𝗵𝗲́